11/24/2016T11/24/2016

MAKALAH BIOLOGI PENGAMATAN MAHLUK HIDUP

/* kode iklan */
/* kode iklan */
 PENGAMATAN MAHLUK HIDUP
PENDAHULUANMengadakan pengamatan yang merupakan syarat utama dalam mempelajari suatu ilmu. Pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara. Semua dapat untuk maksud maksud ini. pengamatan  lakukan secara tidak langsung dengan menggunakan alat-alat, mi dengan menggunakan kekuatan lensa-lensa sebuah mikroskop atau dengan memperhatikan jarum sebuah alat pengukur seperti pada sebuah timbangan. Akan tetapi, ilmu tidak hanya terdiri dari peristiwa mengamati sesuatu kejadian. Hasil pengamatan itu harus diolah sehingga dapat menjawab suatu pertanyaan atau mengatasi suatu masalah. Untuk maksud ini pengamatan-pengamatan yang dilakukan harus dilak sanakan berdasarkan suatu rencana yang masak, sehingga hasilnya dapat memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi. Apabila pengamatan telah dilakukan secukupnya, terbukalah kemungkinan untuk menyusun suatu kesimpulan. Hasil suatu pengamatan dinamakan datum. Bentuk jamak kata ini dinamakan

TUJUAN

Mengadakan pengamatan yang cermat terhadap mahluk hidup atau organisma merupakan syarat utama dalam mempelajari leh karena itu, latihan ini bertujuan untuk memberi kesempatan mengamati secara ilmiah berbagai organisma baik yang hidup mau pun yang mati. Untuk mengarahkan pengamatan-pengamatan ini, anda dihadapkan kepada persoalan menggolongkan mahluk hidup menjadi dua golongan, yaitu golongan tumbuhan dan golongan hewan. Janganlah berkecil hati, apabila dalam jangka waktu yang sangat pendek ini, dibuat kesalahan-kesalahan.

BAHAN DAN ALAT. ALAT

Berbagai spesimen organisma yang beretiket. Kaca pembesar. Mikroskop. 


PROSEDUR

Dalam laboratorium telah ditempatkan dengan teratur berbagai organisma yang masih hidup atan sudah mati. Setiap organisma telah diberi tanda nomor dan nama. Hadapilah salah satu dari organisma ini menurut petunjuk pengajar. Amatilah organisma ini dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengajar. Pada setiap isyarat yang diberikan oleh pengajar, pindahlah ke tempat lain untuk mengamati organisma lainnya. Lakukan pengamatan-pengamatan ini seterusnya sehingga tiba di tempat organisma dengan nomor yang tertinggi. Setelah itu carilah tempat organisma nomor 1 dan amatilah seterusnya organisma-organisma lain menurut nomornya sehingga akhirnya kembali lagi ke organisma yang pertama diamati. Beberapa organisma harus dilihat melalui mikroskop. Pada taraf latihan sekarang ini, janganlah menyentuh mikroskop itu. Apa- bila terjadi kesulitan dalam usaha mengamati organisma melalui mikroskop, mintalah bantuan dari pengajar Dalam buku catatan anda buatlah suatu daftar seperti ter- cantum pada gambar Pr 1.1. berikut ini. Daftar ini diperlukan untuk mencatat hasil-hasil pengamatan yang telah dilakukan. Nams Cang Ciri lain Gambar Pr 1.1.Pada lajur d sampai dengan i berilah tanda x di tempat yang ditentukan apabila ciri ada, serta biarkanlah tempat  kosong jika ciri itu tidak dapat diamati. Pada lajur j, dapat dicatat ciri seperti "bersisik", "berambut", hidup di dalam air atau ciri lain yang dapat diamati. Daftar ini diperlukan agar data hasil pengamatan dapat dicatat dengan cepat

MEMPELAJARI DATA

Ingatlah kembali masalah yang dihadapi, yaitu bagaimana cara me- misahkan organisma organisma yang dipamerkan itu ke dalam dunia tumbuhan atau dunia hewan. Hasil pengamatan yang telah catat pada daftar tadi merupakan data yang harus dipakai sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah ini. Mula-mula data ini harus dipelajari untuk mengetahui keterangan apa yang dapat di berikan oleh data itu mengenai masalah tadi. Mulailah dengan menuliskan huruf T di muka nama organisma, jika menurut anda organisma tadi tumbuhan, huruf H jika organisma tadi hewan, dan (tanda tanya) jika anda ragu-ragu dalam penentuan. Kemudian tinjaulah kembali ciri-ciri yang di- miliki oleh organisma yang telah digolongkan sebagai tumbuhan. Demikian pula lakukanlah hal yang sama untuk organisma yang telah digolongkan sebagai hewan. Tetapkanlah ciri-ciri apa saja yang agaknya khas untuk tumbuhan, dan ciri apa saja yang khas untuk hewan. Catatlah ciri-ciri khas tumbuhan ini dalam buku catatan di bawah judul "Ciri-ciri tumbuhan Demikian pula, catatlah ciri-ciri khas hewan dalam buku catatan di bawah judul "Ciri-ciri hewan' Mungkin kemudian ternyata perlu untuk mengubah penggolongan suatu organisma. Janganlah ragu-ragu untuk mengubah huruf di muka nama organisma tadi. Akan tetapi janganlah sekali. kali mengubah hasil pengamatan atau data yang telah tercatat, kecuali kalau perubahan itu didasarkan atas pengamatan kembali organisma itu Apakah masih ada organisma yang ditandai dengan tanda Jika masih ada.
/* kode iklan */

jangan lupa iklannya diklik ya, to "MAKALAH BIOLOGI PENGAMATAN MAHLUK HIDUP"

Post a Comment